REMEDIUM – Podcast o rozwoju osobistym.

Polityka Prywatności

Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na mojej stronie internetowej. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27  kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dariusz Koprowski,  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14, 44-102 Gliwice. skr. poczt. Nr 111
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować ze mną mailowo na adres: kontakt@remediumpodcast.pl lub listownie na adres: Dariusz Koprowski, skr. poczt. Nr 111. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14, 44-102 Gliwice.

W jakim celu pozyskuję Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystuję?

Twoje dane osobowe są mi potrzebne i przeze mnie przetwarzane w celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość mailową (w tym również poprzez formularz kontaktowy), co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na mojej stronie internetowej, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. marketingu bezpośredniego moich usług i produktów, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie dane osobowe przetwarzam?

Przetwarzam następujące dane osobowe:

 • dane podawane dobrowolnie

W celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość mailową przetwarzam Twoje imię i adres e-mail.

 • dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej zbieram i gromadzę informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania ze strony internetowej, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, którego dokonałem na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane?

W zależności od celu, w którym przetwarzam Twoje dane osobowe, mogą być one przeze mnie przetwarzane przez następujące okresy:

 1. udzielenie odpowiedzi – przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest moim nadrzędnym interesem, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 2. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej Twojej aktywności na stronie internetowej
 3. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 5. w celach marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Czym są pliki cookies?

 1. Strona Internetowa używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową. Każda osoba odwiedzająca Stronę Internetową ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies, a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty na Stronie Internetowej.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Stronę Internetową, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).
 4. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej Stronę Internetową, w szczególności w przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę odwiedzającą Stronę Internetową. W stosunku do takich informacji zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki prywatności, w tym w szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i rodzajów plików cookies wykorzystywanych w ramach Strony Internetowej można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej, jak również po kliknięciu w link „Zarządzaj zgodą”. W ten sam sposób osoba odwiedzająca Stronę Internetową może w każdej chwili zmienić swoje preferencje w zakresie stosowania plików cookies, w tym również wycofać wcześniej udzielone zgody, bez wpływu na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W zakresie zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej Stronę Internetową, wyrażonej w ramach banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty na Stronie Internetowej lub na skutek zmiany ustawień po kliknięciu w linki „Zarządzaj zgodą”.
 7. W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in. badania i analizy ruchu na stronie Strony Internetowej w celu prowadzenia statystyk, jak również prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzająca (np. w ramach ustawień prywatności serwisu społecznościowego).W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach Strony Internetowej podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 8. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej, jak również po kliknięciu w link „Zarządzaj zgodą”. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 9. Strona Internetowa korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy na Stronie Internetowej stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako współadministratorzy wraz z Administratorem.
 • Strona Internetowa korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są następujące podmioty:
 • Google Ireland Limited.
 • Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 • Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics. Możesz to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się ze mną mailowo na adres: kontakt@remediumpodcast.pl lub listownie na adres: Dariusz Koprowski, skr. poczt. Nr 111, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14, 44-102 Gliwice.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka mojego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzam dane na podstawie umów, dotyczących świadczenia m.in. usług księgowych, dostawy systemów informatycznych i IT, usług hostingowych. Twoje dane osobowe przekazywać mogę również dostawcom narzędzi służących do: prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na mojej stronie internetowej.