REMEDIUM – Podcast o rozwoju osobistym.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dariusza Koprowskiego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14, 44-102 Gliwice, skr. poczt. Nr 111
, adres e-mail: kontakt@remediumpodcast.pl, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.

II. Definicje:
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
b) Usługodawcy – rozumie się przez to Dariusza Koprowskiego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14, 44-102 Gliwice, skr. poczt. Nr 111 , adres e-mail: kontakt@remediumpodcast.pl;
c) Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
d) Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://remediumpodcast.pl/ prowadzony przez Usługodawcę,
e) Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
a) udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o działalności Usługodawcy;
b) umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w ramach Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
a) komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
b) dostęp do sieci Internet,
c) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

V. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

VI. Postępowanie reklamacyjne
1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2. Usługobiorca może złożyć reklamację pisemnie lub drogą mailową na adres Usługodawcy.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

VII. Postanowienia końcowe
1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).